Fondacija “LIJEPA RIJEČ” Konjic

Šehidska br.4 , 88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Žiro račun: 1346721007023137, 
ASA Banka DD Sarajevo, Filijala Mostar, Poslovnica Konjic

Fondacija je upisana u registar fondacija Federacije Bosne i Hercegovine broj 126, Knjiga I registra, dana 29.06.2012.g.

Identifikacijski broj: 4227768270006

Ciljevi fondacije “Lijepa riječ”

• Promoviranje kulturne baštine, povijesne istine, i znanstveno-umjetničke aktivnosti Bošnjaka, kao i drugih naroda sa kojima Bošnjaci stoljeċima žive zajedno.
• Organiziranje kulturnih manifestacija, naučnih seminara, susreta, izložbi, promocija i sličnih priredbi.
• Prikupljanje dokumentacije, audio i video zapisa, svjedočenja i drugog materijala o kulturnoj baštini Bošnjaka.
• Dodjela stipendija i drugih finansijskih potpora za studije i radove naučnog i kulturnog značaja koji doprinose unapređanju ciljeva Fondacije.
• Formiranje biblioteke koja će sadržavati knjige, audio i video zapise i druge materijale o kulturnoj baštini Bošnjaka, u skladu sa zakonom.
• Izdavačka djelatnost – objavljivanju knjiga, brošura i periodike, u skladu sa zakonom.
• Organizovanje seminara, tečajeva i kurseva.
• Pružanje podrške i pomoći pojedincima i institucijama koje se u okviru svoje djelatnosti podudaraju sa ciljevima Fondacije;
• Obavljanje i drugih poslova i zadataka od interasa za Fondaciju.